Geld van provincie Noord Holland voor haven Boekelermeer

29 juni 2021

De ontwikkeling van de haven bij bedrijventerrein Boekelermeer is weer een stap dichterbij gekomen. Alkmaar vraagt de provincie Noord-Holland om haar budget voor mobiliteit anders te verdelen, waardoor investeringen mogelijk worden waar de hele regio baat bij heeft. Het college van Gedeputeerde Staten stemt graag in met dit verzoek en legt een voorstel daartoe voor aan Provinciale Staten.

De haven is niet alleen goed voor de mobiliteit in de regio, de regionale economie en de verduurza-ming, hij maakt ook binnenstedelijke vernieuwing langs het Alkmaars Kanaal mogelijk. Gemeente Alkmaar en provincie Noord-Holland vinden de havenontwikkeling in de Boekelermeer daarom beide belangrijk. De gemeente vraagt aan de provincie een financiële bijdrage voor de haven door het Investeringspakket bereikbaarheid regio Alkmaar (IPB) aan te passen. Door hierin middelen voor verkeersmaatregelen, die voorlopig nog niet uitvoerbaar zijn, te verschuiven, komt er geld vrij voor de haven in de Boekelermeer.

Stedelijke vernieuwing

Wethouder economie Pieter Dijkman is ingenomen met het besluit van GS: “Een openbare haven betekent een extra faciliteit voor het bedrijventerrein, waardoor het aantrekkelijker wordt om zich te vestigen. Zo zit in de Boekelermeer al het Energy Innovation Park met verschillende innovatieve bedrijven, die zich met verduurzaming en circulaire economie bezig houden. Door de haven kunnen zij eenvoudig grote hoeveelheden grondstoffen en producten per schip aan- en afvoeren. Ook is vestiging mogelijk van watergebonden bedrijven, die door de stedelijke vernieuwing op andere plekken langs het Alkmaars Kanaal moeten verhuizen”.

Doorstroming van autoverkeer

Ook wethouder bereikbaarheid Robert te Beest is blij met deze stap en samenwerking met de provincie: “Door middelen in het IPB budget anders te verdelen benutten we kansen die de mobiliteit in Alkmaar en in de regio als geheel versterken. Een haven in de Boekelermeer betekent minder vrachtwagens op de wegen die steeds drukker worden. De gemeente wil een haven waar schepen kunnen keren. Dan hoeft de Leeghwaterbrug minder vaak open, wat weer goed is voor de doorstroming van het autoverkeer in de regio.”

Vervolg

De gemeente heeft door aankoop van een voormalige caravanstalling aan de Boekelerdijk grond in eigendom gekregen die ruimte biedt om de haven te realiseren. Er is al volop belangstelling van bedrijven. Als Provinciale Staten met het voorstel instemmen is de komst van de haven weer een grote stap dichterbij gekomen.